Image

Zoeken Contact

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Reuvensdagen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Reuvensdagen: het jaarlijks door de Stichting Reuvens georganiseerde nationale archeologiecongres.
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan/presentatie op de Reuvensdagen is gesloten of van/voor wie een opdracht tot deelname aan/presentatie op de Reuvensdagen is ontvangen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Stichting Reuvens waarbij het gaat om de opdracht tot het deelnemen aan of het presenteren op de Reuvensdagen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door de Stichting Reuvens.

Artikel 3 Aanmelding

Aanmelding voor de Reuvensdagen vindt plaats door middel van een door (of namens) de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet door (of namens) de deelnemer is verzonden en is ontvangen door de Stichting Reuvens. De Stichting Reuvens bevestigt de aanmelding schriftelijk. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor de Reuvensdagen tot stand.

Artikel 4 Betaling

  1. De inschrijving is pas geldig als de inschrijfkosten zijn voldaan. De Stichting Reuvens heeft een derde partij (GO tickets) gemachtigd om de inschrijfkosten middels Ideal of bancontact te innen. Als de deelnemer het verschuldigde bedrag niet via Ideal of bancontact kan of wil voldoen kan deze zich wenden tot programmabureau om te overleggen over een alternatief. Het programmabureau zal hier aanvullende kosten voor in rekening brengen.
  2. Over de toegangsprijs van de Reuvensdagen wordt BTW geheven. De op de website www.reuvensdagen.nl vermelde toegangsprijzen zijn echter altijd inclusief BTW.

Artikel 5 Annulering en verhindering

  1. Annulering van deelname aan de Reuvensdagen is niet mogelijk.
  2. Bij verhindering is het mogelijk de plaats in te laten nemen door een ander. Dit dient bij bekend worden terstond aan de Stichting Reuvens gemeld te worden. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld een student die zich laat vervangen door een reguliere deelnemer, of een deelnemer voor twee dagen die zich door twee verschillende personen laat vervangen) wordt het verschil in toegangsprijs in rekening gebracht.

Artikel 6 Annulering Stichting Reuvens

  1. De Stichting Reuvens behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname de Reuvensdagen te annuleren. Betaalde deelnemersgelden worden dan gerestitueerd.
  2. De Stichting Reuvens behoudt zich het recht voor om bij een ernstige calamiteit de Reuvensdagen te annuleren zonder dat de Stichting Reuvens gehouden is tot restitutie van de deelnemersgelden of enige schadevergoeding.

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid

De Stichting Reuvens organiseert de Reuvensdagen voor eigen risico. Naast bestuursleden van de Stichting Reuvens en leden van de programmacommissie kunnen tevens derde partijen door de Stichting Reuvens worden ingezet om de Reuvensdagen vorm en inhoud te geven. Zij handelen hierbij zo zorgvuldig mogelijk. Niettemin is de Stichting Reuvens niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en/of strekking van de informatie die wordt aangeboden.

Het programma van de Reuvensdagen staat beschreven op de website, www.reuvensdagen.nl. De Stichting Reuvens behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.

Artikel 8 Beperkte aansprakelijkheid

Voor zover de Stichting Reuvens aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid/schadevergoeding door de Stichting Reuvens maximaal beperkt tot de prijs van het congres(onderdeel), waarmee de schade een verband heeft.

Artikel 9 Intellectueel eigendomsrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de Reuvensdagen en op alle in verband daarmee door of namens de Stichting Reuvens of derden uitgegeven publicaties, CD-roms etc. berusten uitsluitend bij respectievelijke eigenaar c.q. de Stichting Reuvens of derden. Alle van of namens de Stichting Reuvens of derden in het kader van de Reuvensdagen verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de Reuvensdagen en de in het kader daarvan door of namens de Stichting Reuvens of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Leiden, 1 januari 2015