Image

Zoeken Contact

 Image

Groot Reuvensoverleg

De Stichting Reuvens organiseert het Groot Reuvensoverleg als een verenigd platform voor de archeologie van Nederland. Om die functie goed te kunnen vervullen organiseert zij het overleg minimaal 3 keer per jaar. Het is een overlegtafel voor archeologie georiënteerde organisaties en partijen die zich bezighouden met de Nederlandse archeologie. Het Groot Reuvensoverleg is informerend en ondersteunt de deelnemers om het belang van archeologie in het publieke debat te versterken.

De leden van het overleg bepalen zelf de agenda. Actuele onderwerpen van gesprek zijn o.a. de evaluatie van de erfgoedwet, de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de gevolgen van de Coronacrisis voor de Nederlandse archeologie.


Met deelnemers uit de hele keten die zich richten op bescherming van erfgoed, bevordering van kennis, facilitering van engagement en vergroting van draagvlak voor alle partijen die zich met archeologie bezighouden, in beleid, onderzoek, monumentenzorg, beleving en participatie, leeft het Groot Reuvensoverleg met een integraal hart voor de Nederlandse archeologie. Daardoor is:

  • Het Groot Reuvensoverleg een overlegtafel die de deelnemers inspireert om geïnformeerd het belang van archeologie in het publieke debat te versterken. Dat doen we door elkaar te informeren en waar nodig standpunten te verhelderen door middel van debat.
  • Het Groot Reuvensoverleg informerend en faciliteert brede opinievorming, die elders, bv. beleidsvoorbereidend ingezet kan worden.
  • Het Groot Reuvensoverleg ernaar op zoek om, waar nodig en mogelijk, vanuit het rijkgeschakeerde vakgebied een gezamenlijk geluid te laten horen.
  • Het Groot Reuvensoverleg faciliterend in het ontplooien van activiteiten die het belang van de archeologie ondersteunen.

De waarde van het Groot Reuvensoverleg is dat iedereen aan tafel zit. Er is geen harde besluitvorming maar iedereen luistert naar elkaar en brengt vanuit eigen positie en expertise in wat nodig is voor gezamenlijke beeldvorming of eigen besluitvorming elders. Dat koesteren we.


Voor wie?

Deelname aan de tafel staat open voor elke in de archeologie opererende koepel,(branche)vereniging of individuele partij die niet reeds vertegenwoordigd is via een koepel of branchevereniging EN die bereid is tot het bijdragen aan de gedachtevorming over en het versterken van het archeologisch belang in het publieke debat. Onder “bijdragen aan” kan zowel een constructieve (persoonlijk aanwezig zijn en luisteren) als een materiële (financiële) bijdrage worden verstaan.

Contributie en contactpersoon

Het Groot Reuvensoverleg faciliteert activiteiten die het gezamenlijke belang van de Nederlandse archeologie ondersteunen. Hier dragen alle deelnemende partijen naar draagkracht aan bij.
Deelnemende leden worden op basis van hun omvang ingedeeld in drie categorieën:

  • Kleine organisaties met een jaarlijkse bijdrage van €120,-.
  • Middelgrote organisaties met een jaarlijkse bijdrage van €240,-.
  • Grote organisaties met een jaarlijkse bijdrage van €600,-.

Elke partij in het Groot Reuvensoverleg vaardigt één persoon af naar de overlegtafel. Verwacht wordt dat deze namens zijn/haar achterban spreekt en waar nodig besluiten kan nemen namens zijn/haar organisatie.

Belangstelling ?

Wil uw organisatie aansluiten bij het Groot Reuvensoverleg? Stuur een mail naar grootreuvensoverleg@reuvens.nl. Wij horen graag hoe uw organisatie kan en wil bijdragen aan het gezamenlijke doel van het Groot Reuvensoverleg.


Contact Groot Reuvensoverleg

Groot Reuvensoverleg
E-mail: grootreuvensoverleg@reuvens.nl
Tel. 06 5530 5088