Image

Zoeken Contact

Privacyverklaring Stichting Reuvens

Inleiding

Per 25-05-2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf deze datum in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van toepassing is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook bekend onder de naam General Data Protection Regulation.

Je leest op dit moment de privacyverklaring van de Stichting Reuvens. De Stichting Reuvens is in 2012 opgericht. De stichting heeft als doel kennisoverdracht in de sector archeologie, alsmede het versterken van de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het bieden van een platform aan alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed.

Als belangrijkste taken heeft de stichting het jaarlijks organiseren van een archeologiecongres met de naam Reuvensdagen en het organiseren/faciliteren van het Groot Reuvensoverleg. Sinds 2018 beheert de stichting het Reuvensfonds ter bevordering van initiatieven die het draagvlak van de Nederlandse archeologie vergroten.

Wij informeren je via onze website en sociale media omtrent de Stichting Reuvens, de Reuvensdagen, het Groot Reuvensoverleg en het Reuvensfonds.

Er zijn situaties waarin je gegevens door de Stichting Reuvens worden verzameld. Het is daarom goed dat je weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom je persoonlijke gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als je je niet prettig voelt met het gebruik van je gegevens door de Stichting Reuvens, neem dan contact met ons op.

NaamStichting Reuvens
KvK-nummer54688892
IBANNL 94 INGB 0005 360 682
BICINGB NL2A
VestigingNijverheidsweg-Noord 114, 3812 PN Amersfoort
E-mailinfo@reuvensdagen.nl
Websitehttps://www.reuvensdagen.nl
Facebookhttps://www.facebook.com/Reuvensdagen/
Twitterhttps://twitter.com/reuvensdagen

Doel en aard van gegevensverzameling

De Stichting Reuvens verwerkt je persoonsgegevens omdat je betrokken bent bij de Reuvensdagen, het Groot Reuvensoverleg of het Reuvensfonds en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Wij onderscheiden drie (3) manieren waarbij wij je persoonlijke informatie verwerken:

 1. Stichtingsvoering: je persoonsgegevens (NAW-gegevens) worden enkel gebruikt om de voering van de stichting mogelijk te maken en te ondersteunen. Daaronder verstaan wij het informeren van relevante derden (voornamelijk via e-mail en telefoon) en het creëren van documenten en mediabestanden voor relevante derden (zoals fotografisch en audio(visueel) materiaal in enkele van onze producten, waarop/waarin relevante derden zichtbaar of hoorbaar zijn). De Stichting Reuvens verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
 2. Nieuwsbrief Reuvensdagen: geïnteresseerden krijgen een e-mail over de Reuvensdagen wanneer daar relevante info over beschikbaar komt. Je naam en e-mailadres worden hiervoor door jouzelf aan ons doorgegeven. Deze gegevens komen bij ons terecht, maar ook bij het bedrijf waar onze webhosting loopt;
 3. Contact: je kunt via vijf e-mailadressen contact met ons opnemen, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken.
  • Algemene vragen, opmerkingen en verzoeken tot wijziging of verwijdering van je gegevens lopen via info@reuvens.nl
  • Vragen en opmerkingen over de Reuvensdagen lopen via info@reuvensdagen.nl
  • Vragen en opmerkingen over inschrijvingen, betalingen, etc. Inzake de Reuvensdagen lopen via deelnemers@reuvensdagen.nl
  • Vragen en opmerkingen over het Reuvensfonds lopen via fonds@reuvens.nl
  • Vragen en opmerkingen over het Groot Reuvensoverleg lopen via grootreuvensoverleg@reuvens.nl

  Je naam en e-mailadres worden hierbij door jouzelf aan ons doorgegeven.

De Stichting Reuvens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Alle gegevens die wij verzamelen en bewaren van relevante derden en geïnteresseerden zijn verkregen op basis van een wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting, toestemming of uitvoering van een overeenkomst. De doelen waarmee wij gegevens verzamelen hebben wij vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Ontvangers van verzamelde gegevens

De Stichting Reuvens verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Stichting Reuvens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn van verzamelde gegevens

De gegevens die wij verzamelen bewaren wij voor een onbepaalde tijd. De bewaartermijn van de door ons verzamelde gegevens is vastgelegd in ons verwerkingsregister.

 1. Stichtingsvoering: je gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Stichting Reuvens, voor eigen administratie en referentie ook tot na het uitvoeren van activiteiten. Als je het hier niet mee eens bent kun je dit aan ons doorgeven, dan passen wij dit voor je aan, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren;
 2. Nieuwsbrief Reuvensdagen: je e-mailadres en naam worden opgeslagen via onze webhosting. De opslag van je gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt jezelf uitschrijven voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@reuvensdagen.nl;
 3. Contact: op het moment dat je contact opneemt met de Stichting Reuvens via e-mail, dan worden die gegevens die je meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver (en in het geval van contact via de website ook bij onze webhosting). De mails bewaren wij in een archief voor onbepaalde tijd.

Uitleg over cookies op onze website

Onze website plaatst functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij plaatsen cookies om je als bezoeker de beste gebruikerservaring te bieden en om de kwaliteit of effectiviteit van onze website te bekijken. Als je als bezoeker voor het eerst op onze website komt, wordt aangegeven dat de website cookies wil plaatsen en word je om toestemming gevraagd. Verder informatie over (het gebruik van) cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Beveiliging van verzamelde gegevens

De Stichting Reuvens neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@reuvens.nl.

Rechten met betrekking tot verzamelde gegevens

Wij geven op de juiste manier gehoor aan mensen die hun rechten uitoefenen omtrent verwerking van hun persoonsgegevens. Onder de AVG zijn deze rechten de volgende:

 • Recht op inzage (het recht om te allen tijde je persoonsgegevens in te zien);
 • Recht op rectificatie en aanvulling (het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen);
 • Het recht op dataportabiliteit (het recht om je persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij);
 • Het recht op vergetelheid (het recht om je gegevens te laten wissen);
 • Het recht op het indienen van een klacht (je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de Stichting Reuvens niet op de juiste manier met je gegevens omgaat. Dit kan via deze link;
 • Het recht op bezwaar (het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking);
 • Het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken).

De genoemde rechten zorgen ervoor dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jezelf of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@reuvens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je om samen met je verzoek een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

De Stichting Reuvens behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Stichting Reuvens dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Stichting Reuvens te beschermen. Daarbij trachten wij altijd je recht op privacy te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact met ons op.