Image

Zoeken Contact

Sessie:

Nieuws uit de Frontlinie

De virussen lijken het land lam te leggen. Maar schijn bedriegt. In huiskamers, laboratoria en in het veld wordt hard gewerkt op allerlei terreinen van de archeologie en de archeologische monumentenzorg. Daarom: nieuws uit de frontlinie!

– – – – – – – –

Voorzitter:

Roel Lauwerier
(Rijksdienst Cultureel Erfgoed)


De overstromingsgeschiedenis van de Rijn in de Middeleeuwen: Inzichten uit fysisch geografische onderzoekslijnen.

 Image Het Nederlands rivierengebied was altijd een overstromingsvlakte. Dat gegeven is innig verknoopt

met ons begrip van de bewoningsgeschiedenis en van het ontstaan van het landschap, niet in de laatste plaats van gebeurtenissen in de Middeleeuwen. Het ontstaan van nieuwe rivierlopen, het dichtslibben van oude, veranderende bewoonbaarheid, verspoeling dan wel begraving van oude woonplaatsen, de stap tot algehele bedijking… om maar wat thema’s te noemen. Uit ons onderzoek (een serie projecten) wordt steeds duidelijker in welke jaren de grootste overstromingen optraden en wat dit betekende voor het gebied en haar bewoners. De presentatie geeft daarvan een smeuïge status update.

 Image
 Image

Kim Cohen
(Universiteit Utrecht)


Hergebruik van koolstofdateringen voor palaeogeografisch onderzoek. Oude koeien uit de sloot… of vooruit via het verleden?

 Image De start van veengroei is een grote verandering geweest in het palaeo-landschap die de transitie markeert van dryland naar wetland. Begrip van de timing, snelheden en ruimtelijke dynamiek van veengroei is cruciaal voor onderzoek naar relaties tussen landschappelijke veranderingen en lange-termijn patronen in het gedrag van de mens. In deze presentatie ga ik in op ons onderzoek naar hergebruik van koolstofdateringen om de palaeogeografie van verdwenen veenlandschappen beter te begrijpen. Ontwikkeling van een workflow, inclusief uitgebreide quality assessment, staat in de studie centraal. De workflow is toegepast op een voormalig (hoog)veenlandschap: het Pleistocene zandgebied in Noord-Nederland. De workflow en eerste resultaten van de case studie, gebaseerd op ruim 300 bestaande veendateringen van de afgelopen 60 jaar, zullen worden gepresenteerd.

 

 Image

Cindy Quik
(Universiteit Wageningen)


Wat is het meest waardevolle maritieme erfgoed van Nederland?

 Image

Nederlandse wateren herbergen ongeveer 3000 wrakken en vele tientallen verdronken dorpen, kades, brugresten en andere culturele overblijfselen. Veel locaties zijn bedreigd door natuurlijke erosie, waardoor waardevolle informatie verloren gaat.

Vanuit de beleidsbrief Erfgoed Telt ligt de opdracht bij de RCE om in te zetten op het behoud van het meest waardevolle maritieme erfgoed. Maar welke vindplaatsen zijn dat? Hiervoor moeten keuzes worden gemaakt.

Deze presentatie laat de verscheidenheid aan erfgoed zien en vormt de opmaat naar een bredere discussie over beoordelingscriteria en waarderingssystemen voor (maritiem) erfgoed. Graag nodigen wij het publiek uit om deel te nemen aan deze discussie.

 

Thijs Coenen
(RCE)


De Heerlense supersteen

Het Romeinse badhuis in Heerlen is het oudste stenen gebouw van Nederland. Het staat, beschermd tegen weer en wind, in het Romeins Kwartier van de stad.

Project Supersteen wil de stenen uit het badhuis in een eigentijdse versie terug laten komen in de openbare ruimte, en zo historische waarde en beleving samen laten komen.
info@romeinskwartierheerlen.nl

 Image        Image