Image

Zoeken Contact

Thema's Reuvensdagen 2024

Klimaat & erfgoed

Klimaat & Erfgoed staat al langer op de Reuvensdagenagenda, maar blijft een actueel topic.

Dit thema kan gaan over klimaatadaptatie en de (potentiële) gevolgen voor erfgoed. Onder de huidige wetgeving is integraliteit erg belangrijk (o.a. door de Omgevingswet). Kennis van het verleden kan heel nuttig zijn bij het ontwerpen van een duurzame en gezonde leefomgeving. Welke rol speelt de erfgoedsector en in het bijzonder de archeologie hierin? Denk bijvoorbeeld aan: wind- of zonneparken op zee, onderwaterarcheologie (al dan niet door amateurarcheologen), kustontwikkeling in combinatie met archeologie, de Deltawerken, rivierverruiming, verdroging en oxidatie en de gevolgen hiervan voor het bodemarchief, verdronken dorpen, groen en erfgoed in stedelijke gebieden en gebiedsontwikkelingen.

Maar dit thema kan ook gaan over klimaat in de (pre)historische perioden. Wat leren archeologische onderzoeken in combinatie met nieuwe technieken ons over klimaat in het verleden? Denk aan het reservoireffect van 14C, zeespiegelfluctuaties, studie naar visconsumptie i.c.m. isotopenonderzoek, grootschalig veenonderzoek, etc.

Community Archaeology

Het Verdrag van Faro is ondertekend en er zijn fondsen die financiële middelen ter beschikking stellen voor gemeenschapsgedragen erfgoed. In lijn met het Faro-gedachtengoed kan dit thema bijvoorbeeld belichten hoe het publiek daadwerkelijk kan (mee)beslissen bij het bepalen van prioriteiten en focuspunten, het kiezen van onderzoeksthema’s etc. En wat te denken van de helende kracht van het actief zijn op archeologische sites door veteranen? Zijn er al nieuwe smaken toe te voegen aan het Receptenboek burgerparticipatie archeologie?

Naast Malta-onderzoek komt ook onderzoek samen met en door de gemeenschap vaker naar voren. Wat is de kracht van deze projecten? Welke valkuilen zijn er? Wat kunnen we leren van uitgevoerde deze projecten om dit tot een hoger niveau te tillen? Welke wetenschappelijke resultaten worden behaald met deze onderzoeken?

Romeinse tijd in de kustregio

Vorig jaar hebben de Reuvensdagen de schijnwerpers op de steentijd gezet. Dit heeft stimulerende sessies opgeleverd. Op het congres in Den Haag zetten we graag de Romeinse tijd inclusief de overgang vanuit de late ijzertijd en naar de vroege middeleeuwen in het licht. Wat heeft de kustregio aan mooie vondsten, vindplaatsen en nieuwe kennis te bieden?

Elite versus het gewone volk

Bij Den Haag denk je al snel aan het Binnenhof en de Haagse elite. Die verdient zeker aandacht, maar met het thema ‘Elite versus het gewone volk’ willen we het graag breder trekken, en dat voor de gehele periode van de late prehistorie tot heden. Hierbij denken we aan het leven en de verwezenlijkingen van ‘lagere’ en ‘hogere’ lagen van de bevolking en hun onderlinge relaties. Wat vertelt de archeologie over die wereld van leken (kasteelheren en -dames, horigen en afhankelijken, ‘vorsten’ uit de late prehistorie, etc.), maar ook van geestelijken (bisschoppen, kloosters, zendelingen, vroonhoven, lokale pastoors, etc.)?

Hete en koude oorlogen

Militaire kampen, stellingen en andere verdedigingswerken vertellen een deel van de militaire geschiedenis van Nederland. Resten van veldslagen, conflicten en oorlogsgrond worden nagenoeg overal gevonden. Wat voegt archeologische kennis over bijvoorbeeld stellingen uit de Tachtigjarige Oorlog, kampen uit de Franse tijd, de Duitse Atlantikwall of relicten uit de Koude Oorlog toe aan onze kennis over oorlog en vrede in Nederland?

Thema-overkoepelend

Ongeacht de bovenstaande thema’s willen we bijzondere aandacht vragen voor specialistische bijdragen van materiaalspecialisten, nieuwe technieken en de betrokkenheid van jonge onderzoekers.

Ons vak staat niet stil en vernieuwing vindt ook binnen erfgoedonderzoek plaats. Daarnaast wordt verdiepend onderzoek niet alleen door senioren uitgevoerd. Jong talent is prominent aanwezig in onze sector en ook hen willen we op ons podium zien en horen. Afstudeeronderzoeken zijn dan ook van harte welkom.

Daarom: als specialistische bijdragen van materiaalspecialisten, nieuwe technieken of jong talent in de sessie of lezing betrokken worden, dan heeft dit bij de beoordeling een streepje voor.