Image

Zoeken Contact

 Image

Reuvensdagen nationaal archeologiecongres

Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Het congres is vernoemd naar Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793 - 1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.

Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. We maken daarom de Reuvensdagen voor iedereen zo toegankelijk mogelijk. Dat doen we op de volgende manieren:

Programma

De Reuvensdagen maken we samen. Alle deelnemers kunnen voorstellen doen voor bijdragen aan het programma. De ingediende bijdragen worden door de programmacommissie beoordeeld. Om een goed gebalanceerd en gevarieerd programma aan te kunnen bieden, wordt hierbij gelet op een evenwichtige verdeling over de drie (hoofd)pijlers*. Daarnaast kan het bestuur besluiten een onderwerp extra aandacht te geven. Denk daarbij aan de sessie met de beleidsreactie van de Staatssecretaris naar aanleiding van de evaluatie Erfgoedwet onderdeel archeologie, of de sessie over diversiteit in participatie (beide Reuvensdagen 2022, Breda).

De Reuvenslezing (donderdagochtend) en de gaststadsessie (vrijdagochtend) worden opgenomen en zijn terug te kijken via ons youtube-kanaal.

* Pijlers

  • Wetenschap: onder deze pijler scharen wij sessies die zich hoofdzakelijk richten op onderzoeksontwikkelingen en/of de resultaten daarvan.
  • Veld: deze pijler kenmerkt sessies die zich richten op (ontwikkelingen in) veldtechnieken en/of de directe resultaten van veldwerk.
  • Publiek: dit zijn sessies die zich voornamelijk richten op publieksoverdracht van archeologie in brede zin.

Toegankelijkheid

De Reuvensdagen zijn een reizend congres, waardoor we ieder jaar in een andere gemeente te gast zijn. Vanwege de gemiddelde opkomst van 600 deelnemers en een grote informatiemarkt is het aantal geschikte congreslocaties in de gastgemeente beperkt. Voordeel van de noodzakelijke grote congreslocaties is dat de toegankelijkheidsvoorzieningen doorgaans goed zijn.

We proberen aan zoveel mogelijk wensen te voldoen, dus mocht je iets anders nodig hebben neem dan contact met ons op via: info@reuvensdagen.nl


Gaststad van de Reuvensdagen

Bij het bepalen van de locatie reageert de organisatie van de Reuvensdagen in eerste instantie op een uitnodiging van een belangstellende gastgemeente. ‘Gastgemeente’ dient in dit verband gelezen te worden als ‘gastgemeente/gastgemeenten/gastprovincie’.

Wanneer uw gemeente en/of provincie belangstelling heeft om één van de komende jaren de Reuvensdagen in huis te halen, kunt u meer informatie inwinnen en/of de interesse duidelijk maken door:


Deelnemersbijdrage

De Reuvensdagen hebben geen winstoogmerk. Het bestuur van de stichting en de programmacommissie bestaan uit vrijwilligers, ondersteund door een -betaalde- ambtelijk secretaris. De praktische organisatie van de Reuvensdagen wordt uitbesteed.

Voor het organiseren van de Reuvensdagen ontvangt de stichting géén structurele subsidie. Dat betekent dat de kosten voor de Reuvensdagen gedragen worden door een bijdrage van de gastgemeente enerzijds en de opbrengsten uit de kaartverkoop anderzijds.

Wij hanteren twee deelnemerstarieven:

  • een regulier tarief*
  • een gereduceerd studententarief

Voor beide tarieven geldt dat het relatief goedkoper is om 2 dagen deel te nemen.

* Ook sprekers betalen dit reguliere tarief. Hiervoor is gekozen omdat ongeveer 25% van de deelnemers ook spreker is. Om deze sprekers gratis of met een flinke korting deel te kunnen laten nemen zou het tarief voor de andere deelnemers sterk moeten stijgen. Hierdoor zou de financiële toegankelijkheid van het congres in gevaar komen.

Een uitzondering kan worden gemaakt voor sprekers die niet uit het archeologisch veld komen en alleen voor de sessie waarin ze spreken naar de Reuvensdagen komen


 Image

Tot slot

De Reuvensdagen kent drie doelstellingen:

  • Bevordering van kennisoverdracht in de archeologie
  • Versterken van de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed
  • Een platform bieden voor alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed.

De Reuvensdagen zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse archeologie. Als organisatie proberen we daarom de Reuvensdagen voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. Dat gaat meestal goed maar niet altijd. Mocht je suggesties voor ons hebben, laat het weten via: info@reuvensdagen.nl.


Contact Reuvensdagen

E-mail: info@reuvensdagen.nl