Image

Zoeken Contact

Kennismaken en kennisdelen. Naar een duurzame oogst van de E-RIHS-projecten archeologie

Sessievoorzitter: Eelco Rensink, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Discussieleider: Janneke Ottens, OttensConsultancy

In hoeverre zijn wij, archeologen van Nederland, aangehaakt bij de Third Science Revolution? Kom naar de E-RIHS-sessie om kennis te nemen van de vier projecten die in 2022 van start zijn gegaan.

In de projecten staan verbinding, samenwerking en kennisdeling tussen archeologen en (natuurwetenschappelijke) specialisten centraal. Doel van de projecten is het faciliteren van het archeologisch werkveld met nieuwe datasets en kennisproducten, en het ontwikkelen van en toegang bieden tot nieuwe netwerken. In vier korte pitches worden de projecten toegelicht:

 • een kennisbank voor innovatieve sensortechnologie;
 • een wegwijzer naar natuurwetenschappelijk technieken;
 • een 14C-database voor Nederland;
 • een internationale isotopendatabase.

Wat is de stand van zaken? Welke uitdagingen zijn er die het duurzame gebruik van de eindresultaten in de weg (kunnen) staan? Wat zijn hiervoor mogelijke oplossingen? Over deze vragen willen wij met de deelnemers van de sessie in discussie gaan.

 • Hoofdpijler:
  Veld
 • Tweede pijler:
  Wetenschap
 • Werkvorm :
  Korte lezingen/pitches met zaaldiscussie

Image

Droneopname van het laat-prehistorische grafveld De Busjop bij Heythuysen. (c) RCE


ARCfieldLAB. Naar een volwaardige plek van sensortechnologie in de Nederlandse archeologie

Jitte Waagen, 4D Research Lab, Universiteit van Amsterdam

De ontwikkelingen in de sensortechnologie gaan razendsnel. Ook archeologisch veldwerk kan daarvan profiteren. Het project ARCfieldLAB heeft tot doel om informatie relevant voor een efficiënte toepassing van sensortechnologie in archeologisch onderzoek via een kennisbank digitaal te ontsluiten. Voor deze toepassing zijn best practices, draagvlak en aansluiting bij de KNA belangrijke voorwaarden. Wat betekent dit voor het projectresultaat?

Image

XRF-onderzoek mogelijk laat-paleolithische haard in Stroe. (c) RCE


Samen Kennis Maken. Een nieuwe wegwijzer voor natuurwetenschappelijk onderzoek in de AMZ

Esther Wieringa, SIKB

Onder de titel Samen Kennis Maken wordt door de RCE en SIKB gewerkt aan een nieuwe kennisinfrastructuur voor vraaggestuurd (natuur)wetenschappelijk onderzoek voor de Archeologische Monumentenzorg. Deze infrastructuur voor het Nederlandse werkveld krijgt gaandeweg vorm in vindhetverleden.nu. Deze website gaat functioneren als Gouden Gids en verbindt de (be)zoeker met de natuurwetenschappelijk onderzoeker. Daar zijn ook actuele archeoscience-toepassingen te vinden die inspireren en uitleg bieden.

Image

Wegwijzer natuurwetenschappelijk onderzoek. (c) RCE


De Nederlandse 14C-database van en voor archeologisch onderzoek

Eva Kars/Jos de Moor, EARTH Integrated Archaeology

Absolute dateringen van archeologische resten zijn een cruciaal onderdeel van de archeologie. Een duurzaam en openbaar overzicht van archeologische 14C-dateringen uit Nederland is er nu niet. Onder projectleiding van EARTH is de eerste versie van een Nederlandse archeologische 14C-database gemaakt. Het succes van deze database hangt af van medewerking en de aanlevering van 14C-data door collega’s. Op die medewerking hopen we, zodat de 14C-database van en voor de toekomst kan worden gerealiseerd!

Image

Titelblad van Lanting & Mook uit 1977. (c) RCE


Verduurzamen van het beheer en gebruik van (internationale) isotopendata – lessons learned

Rina Clemens, Witteveen+Bos

Witteveen+Bos werkt in samenwerking met gebruikers aan verduurzaming en verbetering van het internationale platform isotopenonderzoek (IsoArcH) ten behoeve van (bio)archeologisch onderzoek. Het project beoogt de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de data te vergroten en de gebruiksvriendelijkheid van het platform te verbeteren. Wat zijn de lessons learned? Hoe zorgen we ervoor dat het platform een duurzame toekomst heeft en het werkveld er optimaal van gebruik maakt?

Image

Monstername loodisotopen van een bronzen object. (c) RCE